Elenydd Wilderness Hostels Hosteli Unigeddau'r Elenydd
 
Ty'n Cornel copyright

Ty'n Cornel to Soar y Mynydd having been re-opened after 17 months

Ty'n Cornel to Soar y Mynydd having been re-opened after 17 months. The damage done during a storm in Dec. 2013 has now been repaired by Ceredigion Highways and the surface improved.


 

Ty'n Cornel hostel

Ty'n Cornel has been called the most remote hostel in Wales. It lies next to a stony track across the mountains, from which there is little sign of the hostel until you round the final bend. Its full Welsh name is 'Tyddyn yn y Cornel' which means 'Smallholding in the Corner'. (It is also sometimes spelled 'Tyncornel'.)

Built in the early nineteenth century, Ty'n Cornel was one of a scattering of farms in the area, many of them now in ruins. The last family moved out in 1952 and the farmhouse has been a youth hostel since the 1960's. It has been run by volunteer wardens since 1987 and has only had electricity since 2004.

Ty'n Cornel is a favourite hostel with those who seek solitude. Walkers and adventurous cyclists can explore the mountain terrain of the Elenydd, with several hilly tracks to choose from; the one past the hostel takes you over the hill to the isolated chapel of Soar y Mynydd, or down the lovely Doethie valley. And, wherever you wander, you are likely to see red kites, a bird of prey that, not long ago, had almost disappeared.

The hostel is comfortable and has an open fire in the lounge. There is also a small area of grass adjacent to the building where it is possible to camp.

Please note that no dogs other than service dogs are allowed either in the hostel or on hostel grounds.

Hostel Ty'n Cornel

Yr hostel fwyaf diarffordd yng Nghymru dywedodd rhywun. Mae fyny yn y bryniau ar uchder o 400m ar bwys lôn garegog a groesa'r mynydd. O bob cyfeiriad does dim golwg o'r hostel tan i chi droi y gornel olaf a gweld y bwythyn. Yr enw llawn yw 'Tyddyn yn y Gornel' sy'n addas iawn.

A'r trac gerllaw'r hostel ymlaen i gapel unig Soar y Mynydd. Adeiladwyd hwn yn y G18fed pan roedd llawer mwy yn byw yn y cyffiniau a chyn i'r cymoedd cyfagos gael eu boddi i greu cronfa ddwr Llyn Brianne. Mae'r capel mewn cyflwr da a cheir gwasanaeth yno pob Sul yn yr haf.

Ffefryn gyda'r rhai sy'n hoffi unigedd yw'r bwthyn. Gall cerddwyr fforio'r tir mynyddig o du allan y drws tra bod gan beiciwr mentrus sawl lôn fryniog i ddewis. Pa le bynnag yr ewch mae'n debygol y gwelwch chi'r barcud, yr aderyn ysgylafaethus a fu bron a diflannu tua 15 mlynedd yn ôl.

Mae'r hostel yn gyfforddus gyda thân agored yn y lolfa. Gerllaw'r adeilad mae llecyn o dir glas lle gellir gosod pabell.

Noder: Dim cwn yn yr Hostel neu'r ardd ar wahan I gwn tywys, ogydda.

(click on the photos to enlarge them)

(cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy)

01.jpg 13.jpg 12.jpg
18.jpg 16.jpg 05.jpg
07.jpg 17.jpg 09.jpg
19.jpg 04.jpg 10.jpg
14.jpg 20.jpg 15.jpg

How to book your stay

Please see our Booking page.

Sut i archebu'ch lle

Gweler ein Tudalen fwcio.

 

Hostel details

address: Ty'n Cornel Bunkhouse
Llanddewi Brefi, Ceredigion, SY25 6PH
phones: no phone at hostel
0800 019 1700  (advance bookings)
01980 629 259  (late bookings)
email: tyncornel@elenydd-hostels.co.uk

Manylion

cyfeiriad: Ty Bync Ty'n Cornel
Llanddewi Brefi, Ceredigion, SY25 6PH
ffônau: dim ffôn yn hostel
0800 019 1700  (trefniadau o flaen llaw)
01980 629 259  (trefniadau hwyr)
ebost: tyncornel@elenydd-hostels.co.uk
 

( This Map is Interactive: Zoom-in, Zoom-out, Click & Drag.. e.t.c )

Ty'n Cornel is a simple hostel offering 16 beds in 2 bedrooms. Duvets, pillowcases, sheets sleeping bags and blankets are provided - just bring your own towel. It has electric lighting and water heating, separate washrooms and toilets for men and women and one shared, hot shower. The sitting room has tables, chairs, benches and plenty of books and other reading material. Wood and coal is provided for the open fire.

There's a well equipped, self-catering kitchen with hot plates, oven, microwave, electric kettle, toaster, fridge and plenty of pans, crockery and cutlery. There isn't a hostel shop (though a small amount of food is usually available for emergencies), no meals are provided and the nearest shop is 11 km (7 miles) away - so bring food with you!

Yn Ty'n Cornel mae 2 ystafell gyda 8 gwely bync yr un. Darperir dwfe/blancedi a llieiniau glan ond dewch a'ch tywelion eich hunan. Mae ystafelloedd ymolchi a thai bach ar wahan i ddynion a marched ac un gawod i'w rannu. Mae trydan yn yr hostel ond dim ffon. Bydd rhai ffonau symudol yn gweithio o'r heol cyfagos neu o rai mannau ar ben y bryn tu ol yr hostel. Fel arall, mae'r blwch ffon agosaf yn Llanddewi Brefi, 7 milltir i ffwrdd. Mae dwr poeth ac oer, a chawod drydan.

Yn y gegin mae sawl stof nwy, ffwrn bach, meicrodon, tegell, tostydd, oergell a digonedd o lestri ac offer coginio a bwyta. Dewch a'ch bwyd eich hunan (mae'r siop agosaf yn y pentref 7 milltir i ffwrdd). Nid yw Ty'n Cornel yn cynnig prydiau ond fel arfer mae ychydig o fwyd argyfwng ar gael. Yn y lolfa ceir byrddau a chadeiriau, tan agored a digon o lyfrau a thaflenni gwybodaeth. Darperir coed a glo ar gyfer y tan.

 

1:50000 OS maps:
1:25000 OS map:
grid reference:

Landranger 146 and 147
Explorer 187
SN 751 535

 
Outside, there's a car parking area, a large shed with room for cycles and an area with picnic tables where you can sit and admire the view whilst enjoying a hot cup of tea!

But there's no phone, the nearest public phone is 11 km (7 miles) away, and there's no mobile phone reception either! (However some mobiles will work by the cattle grid up the road, 2 km (1 mile) away, and at certain spots on the hill behind the hostel.)

Ty'n Cornel is open all the year. Advanced booking is essential from mid-November to mid-March as there may not be a warden present then. See the Contacts page for booking information.

Ty'n Cornel is 11 km (7 miles) east of Llanddewi Brefi, which is where you'll find the nearest shop. It can be reached by road, the last mile of which is unsurfaced (follow the brown road signs). Other popular approaches, on foot or bicycle, are over the track from Soar y Mynydd chapel or up the Doethie valley from Rhandirmwyn. It is useful to have a recent map showing 'open access' information. The distance to Dolgoch hostel is 8 km (5 miles) by footpath or 31 km (19 miles) by road.

The nearest buses are in Llanddewi Brefi, Rhandirmwyn and Llanwrtyd Wells, and the nearest train stations are at Llanwrtyd Wells and Cynghordy. Detailed public transport information can be obtained from Traveline (0871 200 2233).


mapiau OS 1:50000:
map OS 1:25000:
cyfeiriad grid:

Landranger 146 a 147
Explorer 187
SN 751 535

 
Tu allan mae maes parcio, sied mawr/lloches beiciau ac ardal agored o flaen yr hostel lle gellir ymlacio a mwynhau'r olygfa.

Ond does dim ffôn! Mae'r un agosaf 11 km (7 milltir) bant a does dim signal ffôn - lôn chwaith! Beth bynnag mae rhai ffonau'n gweithio ger y grid gwartheg 2 km (1 milltir) ffwrdd ac mewn ambell fan ar y bryn tua ôl i'r hostel.

Mae Ty'n Cornel ar agor drwy'r flwyddyn. Rhwng Tachwedd - Mawrch rhaid trefnu aros o flaen llaw gan nad fydd warden llawn amser yno. Gweler y dudalen Cysylltiadau am lefydd gwag.

Lleolir Ty'n Cornel 11 km (7 milltir) i'r dwyrain o Landdewi Brefi. Gallwch gyrraedd yr hostel ar hyd yr heol o'r pentref (llain anwastad am y milltir olaf) neu ar droed neu feic ar hyd y llwybr o gapel Soar y Mynydd neu i fyny Cwm Doethie o Randirmwyn. Dylid cael map diweddar er mwyn lleoli'r 'tir agored'. Mae'r pellter i hostel Dolgoch yn 8 km (5 milltir) ar lwybr neu 31 km (19 milltir) ar yr ffordd.

Yn Llanddewi Brefi, Rhandirmwyn a Llanwrtyd Wells mae'r bysys agosaf ac mae'r gorsafoedd tren agosaf yn Llanwrtyd Wells a Cynghordy. Manylion am drafnidiaeth cyhoeddus i'w cael oddiwrth Traveline (0871 200 2233).

Tyncornel

Copyright © Brian Thornton

 

Walks from Ty'n Cornel

Martin Hanks has produced a series of beautifully illustrated maps showing walks in the hills around the Elenydd hostels. See our Walking and Cycling page.

Troion o Ty'n Cornel

Mae Martin Hanks wedi cynhyrchu cyfres o fapiau darluniedig yn dangos troion yn y bryniau a gwmpas hosteli Elenydd. Gweler ein tudalen Cerdded a beicio.

 

Access statement

Please click here.

Datganiad Mynediad

Cliciwch yma.

 

 

Ty'n Cornel memories

Atgofion Ty'n Cornel

Will Lewis
 
Will Lewis, the original warden, in 1968
Will Lewis, y warden gwreiddiol, 1968
Ty'n Cornel
 
Ty'n Cornel today, by Rachel Gwynn
Ty'n Cornel heddiw, gan Rachel Gwynn
Comments from past visitors
Sylwadau o'r llyfr ymwelwyr
 
  • The best hostel still going. Thank goodness it's been saved - a real treasure.
  • Lovely hostel in wonderful countryside. I'll keep it a secret to stop the world from coming!
  • Wonderful hostel, favourite so far, lovely welcome: scenery and wildlife amazing.
  • Spread the word!! Ty'n Cornel is alive and well as Wales' premier simple hostel in a fantastic location.
  • Grêt i fod nôl yn Ty'n Cornel, a yr un môr glan a hyfryd a rôn ni'n cofio fe o'r blaen. Lle bendigedig a fyddai nôl 'to cyn bo hir gobeithio'.
  • At the last minute we decided to 'brave a bunkhouse'! Kids really loved the real fire. We really want to return.
  • Wedi seiclo lan o Gaerfyrddin, heibio Rhandirmwyn a Llyn Brianne, gan wthio'r beic dros y top o Soar. Yn falch o roi traed lan wrth y tân! Mae Ty'n Cornel yn llety bendigedig 'whare teg'.
  • I expected a shed, found an excellent small hostel. Pity it takes closure threats to persuade people to visit these charming places and good hiking areas.
  • Fantastic location - its great to stay in such a remote place. So glad its been saved.
 
One visitor has written:
Mae un ymwelydd wedi ysgrifennu:
 

I spent a night at Ty'n Cornel in November 1976 as part of a cycle tour of mid Wales. One of the most comfortable hostels of the whole trip! I seem to remember that it was lit by gas and we managed to break at least two mantles in our attempts to light the lamps. As it was November 5th we bought some fireworks from Tregaron and had a firework party on the grass in front of the hostel. We were woken the next morning by a farmer putting sheep into a pen in front of the hostel, which was lucky as we didn't have alarms and would have carried on sleeping!

I also stopped at Blaencaron in 1975 and 1976. It would be a real shame to lose these hostels. I am joining the Trust and will try and help to keep these hostels open.

 
Another visitor has written even more:
Ac ymwelydd arall hyd yn oed yn fwy:
 

Welcome to Ty'n Cornel

In 2000 I had the pleasure of visiting, what I am told, is the most remote hostel in Wales. The first thing I noticed was the friendly and welcoming atmosphere. Though all the wardens are volunteers they all have one thing in common, they love Ty'n-Cornel hostel and want every visitor to feel the way they do about the place.

A 'simple' hostel, but that does not mean one has to 'rough it'. The sleeping accommodation is in two large rooms, one eight-bedded for men and another also eight-bedded for women. These rooms are spacious, clean and comfortable; the beds are modern wooden bunks. The kitchen is a good size and very well equipped. The common room has an open fire, a number of comfortable chairs and books on almost every subject under the sun. The wash-rooms have hot and cold running water and there is a hot shower for those wishing to use it.

Set in the breath-taking scenery of the Welsh mountains, this hostel is, without doubt, unique; on the hills behind the hostel is a stone circle, probably as old as 'Stone Henge' though not quite as big. Then there is the abundance of birds; there are birds-of-prey, buzzards, sparrow-hawks and red kites to be seen in the valley, not to mention the smaller birds such as the swallows, skylarks and chaffinches.

Those of you who love the simple hostels and have not yet managed to visit Ty'n-Cornel, will have a wonderful treat in store when you do, and those who have only ever visited our large, rather impersonal town and city hostels, will experience a warmth and friendliness far beyond anything they could possibly imagine.

Make a resolution to visit it - you will not be disappointed and you will help to keep this wonderful unique hostel open for future generations to enjoy.

Charles Taylor

 

Further Ty'n Cornel memories

Atgofion Ty'n Cornel

 

Home page

©  Elenydd Wilderness Hostels Trust

Hafan

(h)  Ymddiriedolaeth Hosteli Unigeddau'r Elenydd